Tiltak

Tiltak

Kommunikasjon med personer som har sosiale kommunikasjonsvansker må tilpasses den enkeltes kognitive utfall. Det kan være store individuelle forskjeller som krever ulike tiltak. Det kan også være nyttig å se på tiltak listet opp innen de ulike temaene tidligere i kurset.

Bilde av mennesker som prater sammen.
  • – Sørg for at det er minst mulig støy og forstyrrelser rundt pasienten.
  • – Legg til rette for visuell støtte, for eksempel mulighet til å skrive ned beskjeder eller stikkord.
  • – Snakk direkte til pasienten og ha blikkontakt.
  • – Bruk korte og konkrete setninger.
  • – Vær tydelig.
  • – Få bekreftet at pasienten har forstått det du sa.
  • – Ta hensyn til dagsform og aktuell situasjon.
  • – Gjenta budskapet flere ganger hvis det er nødvendig.
  • – Avtal på forhånd om pasienten ønsker å få tilbakemeldinger fra deg hvis han/hun for eksempel gjentar seg, snakker seg bort, sier noe upassende eller lignende.
  • – Avtal også på forhånd hvordan og i hvilke situasjoner disse tilbakemeldingene skal gis. Dersom andre er tilstede kan det være hensiktsmessig å overse atferden der og da, og heller snakke med pasienten når situasjonen tilsier det.