Rådgivende instanser

Rådgivende instanser

Pasienter med sammensatte vansker kan henvises til ambulant rehabiliteringsteam (ART) eller pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT). PSHT kan bistå i overgangen mellom sykehus og kommune for pasienter over 60 år, mens ART bistår pasienter i arbeidsfør alder og kan følge pasientene i lengre tid etter utskrivelse.

NAV hjelpemiddelsentral kan bistå med rådgivning, tilpasning og utprøving av hjelpemidler som kan lette hverdagen for disse pasientene.

Figur som støtter seg til et informasjonstegn.
Illustrasjon: Colourbox

Kart over Nord-Norge og hvor de ulike kontorene for ART befinner seg.

Det er totalt 7 ambulante rehabiliteringsteam i Helse Nord. ART finnes i alle de fire helseforetakene. Virksomheten til ART er forankret i «Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator». Målgruppen er personer med langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov i arbeidsfør alder. Tiltakene retter seg også mot pårørende, nettverk på aktuelle arenaer og involverte tjenesteytere der pasienten oppholder seg. De ambulante teamene er tverrfaglig sammensatt og jobber blant annet for å skape gode og sammenhengende rehabiliteringsforløp for pasientene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Kommunene har de siste årene overtatt flere oppgaver innen rehabilitering. Dette har medført større behov for at spesialisthelsetjenesten bistår pasientenes hjemkommuner med veiledning og spesialisert kompetanse. De fleste pasientene henvises fra sengeposter i spesialisthelsetjenesten, men det er også mulig å henvise via fastlege.

Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) er et tverrfaglig team med mål om å bidra til bedre koordinerte utskrivelser, bistå med å organisere nødvendig opplæring for pasient, pårørende og personale til pasienter med sammensatte/kroniske helseutfordringer i målgruppen over 60 år.

Teamet gjør tverrfaglig  vurdering og utredning, og kan starte behandling i samarbeid med fastlege i hjemmet eller på sykehjem. Teamet kan ved behov også bidra med å organisere undersøkelse ved sykehuset.

PSHT er et samarbeid mellom UNN og enkelte kommuner i Troms og Finnmark. 

Klosser med bokstavene NAV.

Det finnes en rekke hjelpemidler som kan gjøre hverdagen mer oversiktlig og strukturert for mennesker med kognitive utfordringer. Kriteriet for å søke om dette er et varig behov (over to år). Det må gjøres en grundig kartlegging/vurdering i forkant av søknad. I noen tilfeller er det behov for tilpassede hjelpemidler, mens i andre tilfeller kan løsningen være å ta i bruk og tilpasse allmennteknologi. For eksempel tilrettelegging av smarttelefonen og hjelp til å ta i bruk nyttige apper.

Det er NAV Hjelpemiddelsentral som har overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemiddelformidling i sitt fylke eller region. Produktene spenner fra enkle kalendere med døgnorientering, visuelle tidsnedtellere, til hjelpemiddel-apper og mer avanserte digitale planleggingssystem. De fleste hjelpemidlene er enkle å ta i bruk, mens noen krever opplæring og oppfølging.

www.kunnskapsbanken.net finnes det informasjon, artikler og nedlastbare hefter som omhandler kognitive vansker og tekniske hjelpemidler og muligheter for tilrettelegging. På www.appbiblioteket.no finnes presentasjoner og omtaler av forskjellige apper, som kan være til hjelp. I begge disse databasene kan en avgrense søket og velge for eksempel funksjon – kognisjon.

Her finner du nyttig informasjon som gjelder hjelpemidler og samhandling med NAV Hjelpemiddelsentral.